การนำเสนอรายงาน

ในการนำเสนอรายงานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทางบริษัทฯ จะส่งผลการวิเคราะห์เบื้องต้น (Draf Report)
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันที่เก็บตัวอย่าง
2. รายงานภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ( จำนวนเล่ม ตามที่ลูกค้าระบุ )
3. เสนอผลการตรวจวัด พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการตรวจวัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
4. เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด และใบอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
5. รูปภาพจุดที่ทำการตรวจวัด, กราฟเปรียบเทียบผลวิเคระห์

6. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม และ           มาตรการตรวจติดตาม และ รายงาน สอ.3, รายงาน กนอ.
7. ซีดี (CD) รวมข้อมูลทั้งหมดที่มีในเล่มรายงาน
8. ทางบริษัทฯ จะส่งมอบรายงานฉบับจริง ภายใน 30 วัน หลังวันที่เก็บตัวอย่าง