บริการอื่น ๆ

  • ที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางนํ้า และทางอากาศ (รว. 2 , รว. 3)
  • ตรวจวัดระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
  • ให้บริการตรวจสอบอาคาร
  • ระบบบำบัดนํ้าเสีย

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสีย เพื่อให้คุณภาพนํ้าเสียผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) เป็นต้น โดยออกแบบ ตามความเหมาะสมของ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการแต่ละประเภท