บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบรรยากาศ (Ambient)

ให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมในบรรยากาศ (Ambient)

  • ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs)
  • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
  • ทิศทางและความเร็วของลม (Wine speed/Wind direct)
  • ฝุ่นละอองในบรรยากาศ Total Suspended Particulate (TSP)
  • Particulate Matter ( TSP, PM 10 , TSP 2.5 Micron)
  • ไอระเหยจากสารเคมี และแก็สต่างๆ ( 24 hrs) เช่น (SOx, NOx, CO , etc.)