บริการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ( Industrial Hygienist )

1. บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ

(Physical Environment) เช่น

  • ความร้อนและ ระบบระบายอากาศ (Heat Stress)
  • แสงสว่าง (Light)
  • เสียง (Noise) เสียงสะสมในตัวบุคคล, เสียง 5 นาที, เสียง 8 ชั่วโมง, เสียง 24 ชั่วโมง
  • ความสั่นสะเทือน (Vibration)

**พร้อมจัดทำ Lay Out แสดงพื้นที่ทำการตรวจวัด กรณีที่มีการตรวจวัด แบบ Contour

2. บริการตรวจวัดฯ สิ่งแวดล้อมทางด้านสารเคมี (Chemical Environment) เช่น

  • ฝุ่นละออง (Total Dust, Respirable Dust, Silica Dust)
  • ฝุ่น/ฟูมจากโลหะหนักทุกประเภท (Iron Dust, Copper fume)
  • ไอจากสารเคมี/แก็สพิษต่าง ๆ (Benzene, Xylene, Toluene, MEK, Acetone, Hexane, Ammonia, Chlorine)
  • ไอจากกรดและด่าง (Sulfuric acid, Nitric acid)