บริการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำดื่ม , น้ำเสีย ( Drinking, Waste )

บริการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำเสีย-น้ำดื่ม
ตามลักษณะทางกายภาพ ตามลักษณะทางเคมี ทางจุลชีววิทยา
pH Color Conductivity Turbidity Acidity Alkalinity Hardness Temperature ฯลฯ BOD, COD, TDS,  SS,  TKN,  Hydrogen Sulfide, Cyanide as HCN,  Oil&Grease,   Formaldehyde, Phenols,  Free Chlorine,  Pesticides,  Zinc Chromium (Hexavalent), Chromium (Trivalent) Chromium (Cd),  Lead (Pb), Manganese (Mn) Selenium (Se), Copper (Cu),  Barium (Ba) Nickel (Ni), Arsenic (As),  Mercury (Hg)  Coliform E.Coli Standard Plate Count